O inwestycji

Podstawowym założeniem powstania nowoprojektowanych linii kolejowych nr 622 podg. Podłęże R401 – Tymbark i nr 627 podg. Podłęże R301 – Podłęże Balachówka oraz modernizacji istniejącej linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sącz jest stworzenie alternatywnych linii kolejowych osi północ – południe Europy dla kolejowego transportu towarowego. Omawiane linie już obecnie stanowią brakujący element odgałęzienia korytarza transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących C 30/1 objętego umową AGTC. Linia stanowi również fragment sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) obejmującej swym zakresem linie uzupełniające europejskich korytarzy transportowych sieci bazowej. Ponadto modernizowana linia kolejowa 104 Chabówka – Nowy Sącz, projektowana linia kolejowa nr 622 podg. Podłęże R401 – Tymbark oraz linia kolejowa nr 623 podg. Fornale – Szczyrzyc stanowią fragment szprychy 7.2.1 komponentu kolejowego zadania związanego z dostępnością do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie planowane jest również włączenie nowoprojektowanej linii kolejowej nr 622 oraz fragmentu linii kolejowej nr 104 Tymbark – Nowy Sącz do europejskiego kolejowego korytarza transportu towarowego nr 11 „Amber” (RFC 11). Dodatkowo omawiane linie w połączeniu z budową linii nr 623 podg. Fornale – Szczyrzyc i nr 628 podg. Porąbka – podg. Stróża oraz modernizacją pozostałej części linii nr 104 (odcinek Chabówka – Tymbark) radykalnie podniosą dostępność komunikacyjną południowej części Małopolski.


Dzięki projektowi „Podłęże – Piekiełko” (potoczna, powszechnie przyjęta nazwa zadania związanego z budową i modernizacją odcinków wyżej wymienionych linii), w połączeniu z realizacją przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. innych zadań objętych Krajowym Programem Kolejowym możliwy będzie dojazd z centrum Krakowa do Zakopanego w czasie 90 – 100 minut, a do Nowego Sącza w czasie około godziny. Linia będzie wykorzystywana również w ruchu dalekobieżnym, co jest szczególnie istotne w kontekście ruchu turystycznego.

Przedstawione czasy przejazdu możliwe będą dzięki zakładanym uzyskanym maksymalnym prędkościom pociągów pasażerskich:

- na dwutorowej linii kolejowej nr 622 podg. Podłęże R401 – Tymbark oraz na jednotorowym odcinku Szczyrzyc – Tymbark i jednotorowej linii kolejowej nr 623 – 160 km/h;

- na jednotorowej linii nr 104 na odcinku Chabówka – podg. Fornale – 60 – 120 km/h;

- na jednotorowej linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sącz – 70 – 160 km/h.

Ponadto w celu umożliwienia sprawnego przemieszczania się pociągów pasażerskich i towarowych w innych relacjach zakłada się przystosowanie:

- nowoprojektowanej łącznicy nr 627 podg. Podłęże R301 – Podłęże Balachówka do prędkości 80 km/h;

- nowoprojektowanej łącznicy nr 628 podg. Porąbka – podg. Stróża do prędkości 100 km/h.

Początek nowej linii kolejowej nr 622 projektowany jest na posterunku odgałęźnym Podłęże R401 (wg SW Węgrzyce), który jest położony na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka ok. km 14+540, a następnie kierować w kierunku południowym przez Gdów do Szczyrzyca. W tej miejscowości rozgałęziać się będzie w kierunku Tymbarku (ciąg dalszy linii nr 622) i podg. Fornale (linia kolejowa nr 623), gdzie łączyć się będzie z planowaną do modernizacji linią kolejową nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Nowoprojektowane linie kolejowe nr 622, nr 623, nr 627 i nr 628 będą zlokalizowane w powiatach wielickim (gminy Wieliczka, Niepołomice, Biskupice, Gdów), myślenickim (gmina Raciechowice) oraz limanowskim (gminy Jodłownik, Dobra, Tymbark, Mszana Dolna).


Co robimy w ramach projektu?

W dniu 7.01.2019 r. została zawarta umowa na opracowywanie dokumentacji dla zadania: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” i rozpoczęły się prace projektowe, które obecnie są w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie projektów budowlanych dla kolejnych odcinków modernizowanej i nowoprojektowanych linii kolejowych. Równolegle dla opracowywanej dokumentacji Wykonawca pozyskuje wszelkie pozwolenia i uzgodnienia wymagane prawem, niezbędne do przeprowadzenia wykupu gruntów i zrealizowania robót budowlanych.


Poniżej przedstawiono ogólny zakres prac projektowych dla modernizowanej i nowoprojektowanych linii kolejowych.


 

Zakończyły się prace związane z koncepcją programowo-przestrzenną (KPP) dla całości inwestycji. Zadaniem Projektanta, w ramach koncepcji, było również przeprowadzenie analiz technologiczno-ruchowych (analiza zasadności budowy dodatkowej mijanki w rejonie przystanku osobowego Męcina oraz budowy dodatkowego przystanku osobowego Kasina Wielka Północna), analiz zasilania i analiz zasadności modernizacji odcinka B podg. Fornale – Tymbark.

Wyniki powyższego zostały wprowadzone w toku dalszych prac projektowych tj:

- rezygnacja z dalszych prac projektowych i robót budowlanych na odcinku B (podg. Fornale – Tymbark) w związku z jego zdublowaniem z odcinkami nowoprojektowanymi I, K, H linii kolejowych nr 623, 628 i 622 w ciągu podg. Fornale – st. Kasina Wielka Północna – podg. Porąbka – podg. Stróża – st. Tymbark ze zdecydowanie lepszymi parametrami technicznymi i ruchowymi, maksymalnym ograniczeniem ingerencji w istniejące duże obszary osuwiskowe,

- wprowadzenie do zaprojektowania nowej st. Kasina Wielka Północna na linii kolejowej nr 623 po przeprowadzonej analizie zasadności i postulatami mieszkańców,

- wprowadzenie stacji Męcina (w miejsce projektowanego PO Męcina) uzasadnionej z punktu widzenia techniczno-ruchowego, dla uzyskania lepszej przepustowości linii.

Zakładany okres modernizacji i budowy nowych linii nr 104, 622, 623, 627 i 628 to lata 2021 – 2027.

Aktualny postęp w realizacji kluczowych elementów projektu przedstawiono w zakładce Kalendarium.


Szacowana wartość projektu

Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz dostępność środków finansowych przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy oraz odcinki realizacyjne.

Etap I - etap przygotowawczy obejmuje przygotowanie dokumentacji i wykup gruntów na potrzeby inwestycji: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” finansowane jest ze środków emisji obligacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej 180 mln zł.

Etap II – etap realizacyjny obejmujący modernizację istniejącej linii nr 104 oraz budowę nowych linii kolejowych. W skład Etapu wchodzi:

1) Zadanie pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz Limanowa – Klęczany – Nowy Sącz” obejmujące realizację robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinkach: Chabówka – Rabka Zaryte, Rabka Zaryte – Mszana Dolna, stacja Limanowa, Limanowa (bez stacji Limanowa) – bocznica Klęczany oraz bocznica Klęczany – Nowy Sącz. W dniu 25.04.2023 r. została podpisana Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie całości zadania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na kwotę ponad 3,9 mld zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023 – 2026.

2) Zadanie pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II (pozostałe prace na LK 104 oraz budowa nowej linii Podłęże – Tymbark)” znajduje się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. i przewidziane jest do realizacji w latach 2025 – 2029. Szacowana wartość zadania to 7,79 mld zł. Zadanie to obejmuje:

a) pozostałe prace na linii kolejowej nr 104 na odcinkach: Mszana Dolna – podg. Fornale oraz Tymbark – Limanowa (bez stacji Limanowa)

b) budowę nowych linii kolejowych:

  • nr 622 Podłęże R401 – Tymbark,
  • nr 623 podg. Fornale – Szczyrzyc,
  • nr 627 Podłęże R301 – Podłęże Balachówka,
  • nr 628 podg. Porabka – podg. Stróża.

Na poniższej mapce przedstawiono podział przedsięwzięcia na zakładane odcinki realizacyjne wraz z zakładanymi terminami ich realizacji.


Korzyści

Celem zadania pod nazwą „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” jest:

1) wypełnienie postanowień międzynarodowej umowy AGTC dotyczących uzupełnienia korytarza transportu kombinowanego C-30/1 o odcinek Kraków – Tymbark zgodnie z porozumieniem z dnia 1.02.1991 r.,

2) wypełnienie istniejącej luki w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) do której należą modernizowana i projektowana linia,

3) otworzenie transportu kolejowego na masowy przewóz ładunków intermodalnych i kombinowanych na kierunku północ–południe na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne poprzez stworzenie korytarza RFC 11 „Amber” i zapewnienie jego ciągłości dzięki modernizacji istniejącej i budowie infrastruktury kolejowej,

4) rozszerzenie zdolności przewozowych ładunków masowych pomiędzy poszczególnymi krajami Grupy Wyszechradzkiej,

5) częściowe odciążenie kolejowego korytarza transportu towarowego RFC 5 „Bałtyk – Adriatyk” przebiegającego przez silnie zurbanizowany teren Górnego Śląska,

6) przeniesienie części z ładunków towarowych (w tym niebezpiecznych) kierunku północ-południe z dróg na tory skutkujące poprawą oddziaływania transportu na środowisko naturalne,

7) podniesienie atrakcyjności przemysłowo-gospodarczej Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Podhala,

8) podniesienie poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich gałęzi transportu na terenie Małopolski poprzez wzrost konkurencyjności transportu kolejowego,

9) poprawa dostępności komunikacyjnej regionów atrakcyjnych turystycznie południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce) z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami Polski poprzez radykalne skrócenie czasu przejazdu,

10) poprawa jakości powietrza i dostępu do kolejowej komunikacji zbiorowej gmin leżących na trasie linii.