O inwestycji

Podstawowym założeniem powstania nowoprojektowanych linii kolejowych nr 622 podg. Węgrzce Wielkie – Tymbark i nr 627 podg. Balachówka – Podłęże R301 oraz modernizacji istniejącej linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sącz jest stworzenie alternatywnych linii kolejowych osi północ – południe Europy dla kolejowego transportu towarowego. Omawiane linie już obecnie stanowią brakujący element odgałęzienia korytarza transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących C 30/1 objętego umową AGTC. Linia stanowi również fragment sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) obejmującej swym zakresem linie uzupełniające europejskich korytarzy transportowych sieci bazowej. Obecnie planowane jest również włączenie nowoprojektowanej linii kolejowej nr 622 do projektowanego europejskiego kolejowego korytarza transportu towarowego nr 11 „Amber” (RFC 11). Dodatkowo omawiane linie w połączeniu z budową linii nr 623 podg. Fornale – Szczyrzyc i nr 628 podg. Porąbka – podg. Stróża oraz modernizacją pozostałej części linii nr 104 (odcinek Chabówka – Tymbark) radykalnie podniosą dostępność komunikacyjną południowej części Małopolski.


Dzięki projektowi „Podłęże – Piekiełko” (potoczna, powszechnie przyjęta nazwa zadania związanego z budową i modernizacją odcinków wyżej wymienionych linii), w połączeniu z realizacją przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. innych zadań objętych Krajowym Programem Kolejowym możliwy będzie dojazd z centrum Krakowa do Zakopanego w czasie 90 – 100 minut, a do Nowego Sącza w czasie około godziny. Linia będzie wykorzystywana również w ruchu dalekobieżnym, co jest szczególnie istotne w kontekście ruchu turystycznego.

Przedstawione czasy przejazdu możliwe będą dzięki zakładanym uzyskanym maksymalnym prędkościom pociągów:

- na dwutorowej linii kolejowej nr 622 na odcinku podg. Węgrzce Wielkie – Szczyrzyc oraz na jednotorowym odcinku Szczyrzyc – Tymbark i jednotorowej linii kolejowej nr 623 – 160 km/h;

- na jednotorowej linii nr 104 na odcinku Chabówka – podg. Fornale – 60 – 120 km/h;

- na jednotorowej linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sącz – 80 – 120 km/h.

Ponadto w celu umożliwienia sprawnego przemieszczania się pociągów pasażerskich i towarowych w innych relacjach zakłada się przystosowanie:

- modernizowanej linii nr 104 na odcinku podg. Fornale – Tymbark do prędkości 60 – 80 km/h;

- nowoprojektowanej łącznicy nr 627 podg. Balachówka – Podłęże R301 do prędkości 60 km/h;

- nowoprojektowanej łącznicy nr 628 podg. Porąbka – podg. Stróża do prędkości 100 km/h.

Linia kolejowa nr 622 rozpoczynać się będzie w rejonie przystanku osobowego Węgrzce Wielkie, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 91, a następnie kierować w kierunku południowym przez Gdów do Szczyrzyca. W tej miejscowości rozgałęziać się będzie w kierunku Tymbarku (ciąg dalszy linii nr 622) i podg. Fornale (linia kolejowa nr 623), gdzie łączyć się będzie z planowaną do modernizacji linią kolejową nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Nowoprojektowane linie kolejowe nr 622, nr 623, nr 627 i nr 628 będą zlokalizowane w powiatach wielickim (gminy Wieliczka, Niepołomice, Biskupice, Gdów), myślenickim (gmina Raciechowice) oraz limanowskim (gminy Jodłownik, Dobra, Tymbark, Mszana Dolna).


Co robimy w ramach projektu?

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w ramach prac przygotowawczych (ETAP I) zakłada się zaprojektowanie:


Na etapie opracowywania koncepcji programowo-przestrzennej Wykonawca dokona również analizy zasadności budowy dodatkowej mijanki w rejonie przystanku osobowego Męcina.


 

Na etapie opracowywania koncepcji programowo-przestrzennej Wykonawca dokona również analizy zasadności budowy dodatkowego przystanku osobowego Kasina Wielka Północ.

Zakładany okres modernizacji i budowy nowych linii nr 104, 622, 623, 627 i 628 to lata 2020 – 2027.


Szacowana wartość projektu

(Obecnie projekt jest na etapie postępowań przetargowych dla zadania Etapu I. Postępowania przetargowe dla kolejnych Etapów planowane są do ogłaszania od roku 2020.)

Nazwa zadania:

1) Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia,
b) Wykupy gruntów.

Szacunkowy koszt całkowity zadania – 311,7 mln PLN.
Zadanie finansowane ze środków krajowych.
Zadanie na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego – poz. 4.035.


2) Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II

a) Realizacja robót na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz,
b) Nadzór inwestorski nad realizacją robót,
c) Certyfikacja robót budowlanych dla linii kolejowej nr 104.

Szacunkowy koszt całkowity zadania – 3 064,0 mln PLN.
Zadanie zakładane do finansowania ze środków POIiŚ.
Zadanie na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego – poz. 1.148.


3) Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap III

a) Budowa nowych linii kolejowych:
    - nr 622 podg. Węgrzce Wielkie – Tymbark,
    - nr 623 podg. Fornale – Szczyrzyc,
    - nr 627 podg. Balachówka – Podłęże R301,
    - nr 628 podg. Porąbka – podg. Stróża,
b) Nadzór inwestorski nad realizacją robót,
c) Certyfikacja robót budowlanych dla nowobudowanych linii kolejowych.

Szacunkowy koszt całkowity zadania – 3 801,5 mln PLN.
Zadanie zakładane do finansowania ze środków POIiŚ.
Zadanie na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego – poz. 1.132.


Koszty działań przygotowawczych (ETAP I) są obecnie finansowane z obligacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Działania w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 104 (ETAP II), również zostały umieszczone na liście podstawowej, jednakże obecnie w ramach KPK na ich realizację zabezpieczono kwotę 685,5 mln zł. Pozostała część kosztów prac w ramach linii nr 104 będzie finansowana z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów POIiŚ. Docelowo przewiduje się, że prace przygotowawcze (ETAP I) będą finansowane ze środków Funduszu Spójności – po zabezpieczeniu źródeł finansowania na zadania w zakresie linii nr 104 (ETAP II) i budowy nowej linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna (ETAP III). W toku realizacji prac przygotowawczych finansowanych ze środków PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przeanalizowany zostanie stan faktyczny w zakresie dostępności środków, tj. ewentualnych oszczędności na projektach POIiŚ dla finansowania działań na linii nr 104 (ETAP II) oraz pozyskania źródła finansowania (np. kredyt, POIiŚ, środki budżetowe, itd.) dla działań w zakresie budowy nowej linii (ETAP III). Zaangażowanie środków publicznych uzależnione będzie od zabezpieczenia środków finansowych w wysokości pozwalającej na stworzenie pełnego montażu finansowego projektu.


Korzyści

Celem zadania pod nazwą „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” jest:

1) wypełnienie postanowień międzynarodowej umowy AGTC dotyczących uzupełnienia korytarza transportu kombinowanego C-30/1 o odcinek Kraków – Tymbark zgodnie z porozumieniem z dnia 1.02.1991 r.,

2) wypełnienie istniejącej luki w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) do której należą modernizowana i projektowana linia,

3) otworzenie transportu kolejowego na masowy przewóz ładunków intermodalnych i kombinowanych na kierunku północ–południe na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne poprzez stworzenie korytarza RFC 11 „Amber” i zapewnienie jego ciągłości dzięki modernizacji istniejącej i budowie infrastruktury kolejowej,

4) rozszerzenie zdolności przewozowych ładunków masowych pomiędzy poszczególnymi krajami Grupy Wyszechradzkiej,

5) częściowe odciążenie kolejowego korytarza transportu towarowego RFC 5 „Bałtyk – Adriatyk” przebiegającego przez silnie zurbanizowany teren Górnego Śląska,

6) przeniesienie części z ładunków towarowych (w tym niebezpiecznych) kierunku północ-południe z dróg na tory skutkujące poprawą oddziaływania transportu na środowisko naturalne,

7) podniesienie atrakcyjności przemysłowo-gospodarczej Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Podhala,

8) podniesienie poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich gałęzi transportu na terenie Małopolski poprzez wzrost konkurencyjności transportu kolejowego,

9) poprawa dostępności komunikacyjnej regionów atrakcyjnych turystycznie południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce) z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami Polski poprzez radykalne skrócenie czasu przejazdu,

10) poprawa jakości powietrza i dostępu do kolejowej komunikacji zbiorowej gmin leżących na trasie linii.